ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈਕ/ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂNote: Admission dates are subject to any change by the Panjabi university Patiala.

ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਸਾਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ

This document was last modified on: 07-08-2020